background Ludii Portal
Home of the Ludii General Game System

   

Home Games Forum Downloads References Concepts Contribute Tutorials Tournaments World Map Ludemes About


 
Evidence in Finnmark

1 pieces of evidence found.

Id DLP.Evidence.1497
Type Ethnography
Game Sáhkku
Date 1871-01-01 - 1871-12-31
Rules 3x15 board, 15 pieces per player, one king piece, three dice. Dice marked X=5, 2, 3, blank. Pieces move along the track, from left to right in their home row, right to left down the central row, left to right in the opponent's home row.When a piece lands on a spot occupied by the opponent's piece(s) which has been activated, the opponent's piece(s) are captured. The first player to reach the spot with the Gonagas controls it. The Gonagas may move orthogonally in any direction according to the throws of the dice. It cannot change direction while moving the value of one of the dice. If the opponent lands on the space with the Gonagas, the opponent then controls the Gonagas.
Content "Lapperne i Finmarken have i seldre Tider forn^iet sig dels med forskjellige Lege, dels ogsaa med etSpil, som de endnu kjende, og kalde sakku. Det har nogen Lighed med Schak. Maaske endog Benaevnelserne ere beslaegtede. Det lappiske sakku spilles ved Hjselp af Terninger. Brikkerne eller Figurerne No. 1 kaldes olbmak, (Msend). Disse ere 15 i Tallet samt opstilles paa Punkterne 1—15. Brikkerne No. 2 kaldes galgok, (Kjserringer), og ere ligeledes 15 i Tallet samt opstilles paa Punkterne 31—45. Figuren No. 3 — eller den st0rste af Brikkerne — kaldes gonagas, (Konge), og opstilles paa 23. De øvrige Figurer ere bircuk, Terninger, som kastes, hvorefter Brikkerne flyttes saamange Nummere, som Terningernes Valeur viser. Hver Ternings Valeur er f0lgende: Den Side af Terningen, som er betegnet med et Kors, og som tillige pleier at farves sort, kaldes sakku og udgj0r 5 Points, samt bestemmer ikke alene ved f^rste Kast, hvilken Part gonagas eller Kongen tilfalder, men er tillige Betingelsen, uden hvilken ingen Brikke kan flyttes fra sin første Plads, saaledes at, naar ved Terningkastet ingen sakku erholdes, kan ingen Brikke flyttes, men er en Brikke først engang vedHjaelp af sakku flyttet fra sin første Plads, kan den flyttes videre, selv om sakku ikke kommerop. De øvrige Siders Valeur an- gives ved de Streger, de have, saaledes at f. Ex. Siden med 3 Streger bringer Brikken 3 Points frem, o. s. v. Den Side af Terningerne, som ikkehar nogenStreg, gjselder OPoint. Brikkerne flyttespaafølgendeMaade: Olbmak gaa fra 1 til 16 og derfra henad Linien til 30, derfra til 45 og vider.e til 31, herfra igjen til 16, fremdeles til 30, herfra til 15, videre til 1, o. s. v. efter samme Regel. Brikkerne galgok flyttes i modsat Retning eller fra 45—30, videre i Linien til 16, derfra til 1 o. s. v. De af Modpartens Brikker, som staa saa- ledes, at man ved de opkomne Terningers Point-Valeur kan med sin Brikke „slaa" eller staa paa samme Punkt som Modpartfcns Brikke, borttages, idet den Part, hvis Brikker paa denne Maade f0rst blive slagne, taber Spillet. Kongen tilfalder den, som ved Terningkast f0rst faar sakku, og kan derefter flyttes baade frem og tilbage eller til Høire og Venstre, dog at den ei flyttes flere Punkter, end Terningerne udvise Points. Brikkerne kunne for0vrigt flyttes frem paa flere Maader, enten saaledes, at alle 3 Terningers Valeur lsegges sammen, og kun en enkelt Brikke flyttes saa- mange Punkter, som Summen af Terningerne udgj0r y eller ogsaa kan flere Brikker flyttes, med Iagttagelse af, at der ei flyttes flere Points end Summen af de op- slagne Terninger, og at aldrig nogen ny Brikke flyttes fra sin f^rste Plads, medmindre man for hver saadan har en sakku ved Terningkastet. Exempel : Naar Brikkerne ere opstillede, som forud anført, kastes med 1 Terning om, hvilken af Parterne f0rst faar sakku eller den medKors betegnede Side af Ternin- gen, da det tilkommer denne at have Kongen og Turen at kaste først. Siden kastes med alle 3Terninger, og om f. Ex. da erholdes Siderne No. 6 paa en Tserning, No. 5 paa den andenogatterNo. 6 paa dentredie,hvilke ( alle tilsam- men udgjøre 13 Points, — flyttes enten Kongen alene til 43, som er begge Sakkuernes tilsammenlagte Points 10, og derefter for 3die Terning 3 Points til 40, idet de af Modpartens Brikker, som stode paa 40 og 43, bortta- ges som slagne, — eller ogsaa kan Brikken 1 fiyttes for den ene Sakku og Brikken 2 for den anden Sakku, og de resterende 11 Points flyttes enten med den ene af disse Brikker eller med begge, kun at ingen af dem flyttes mere end de to Sakkuers resterende 8 Points, da den anden derhos kan flyttes for den 3die Ternings 3 Points. Derefter kaster den anden Part i sin Tur og flytter efter Omgtsendighederne. Terningkastet sker altid efter Tur; men har man ei nogen flyttet Brikke og ved Kastet ikke faar Sakku paa nogen Terning, kan man ei flytte nogen Brikke, hvorimod den anden Part kaster sin Tur o. s. v. Det er sandsynligt, at Sakkuspillet er meget gam- melt iblandt Lapperne, uagtet ingen Forfatter hidtil har beskrevet det; thi alle de Ord, som ved samme bru- g$s, ere rent lappiske, (undtagen maaske selve Bensev- nelsen), f. Ex. goddet, draebe, „slaa" eller „tage" en Brikke; sirddet, flytte, vuoittet, vinde, etc. " Friis 1871: 164-167.
Confidence 100
Source Friis, J. 1871. Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. Copenhagen: Forlagt Af Alb. Cammermeyer.

     Contact Us
     ludii.games@gmail.com
     cameron.browne@maastrichtuniversity.nl

lkjh Maastricht University Data Science and Knowledge Engineering (DKE), Paul-Henri Spaaklaan 1, 6229 EN Maastricht, Netherlands Funded by a €2m ERC Consolidator Grant (#771292) from the European Research Council